Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Adres urzędu

Spokojna 4
20-074 Lublin
Polska

miejscowość

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest jednostką samorządu, która umożliwia Zarządowi Województwa Lubelskiego wykonywanie zadań ustawowych. Siedziba tego urzędu mieści się w Lublinie. Pracę urzędu regulują przepisy ustawy o samorządzie województwa jak również statut województwa. Urząd Marszałkowski zajmuje się obszarami, za które odpowiada samorząd województwa. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa.

 

Co można załatwić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego?

Sprawy związane z transportem:

 • złożyć wniosek o zmianę kategorii drogi
 • złożyć wniosek o wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego  przewozu osób
 • złożyć wniosek o zmianę/przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób  - przewozy regularne specjalne
 • złożyć wniosek zmianę/ przedłużenie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób - przewozy regularne specjalne
 • złożyć wniosek o nadanie numeru drogom powiatowym i gminnym
 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia ADR oraz jego wtórnika

Sprawy związane z rolnictwem:

 • złożyć wniosek zgłoszenia szkody łowieckiej
 • złożyć wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Sprawy związane ze środowiskiem:

 • uiścić opłaty za korzystanie ze środowiska
 • złożyć wniosek o ulgę w opłatach za korzystanie ze środowiska
 • uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO
 • złożyć wniosek o ulgę w opłacie produktowej
 • złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 • uzyskać uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 • złoży wniosek o zmianę kwalifikacji odpadów niebezpiecznych
 • złożyć wniosek o zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów
 • złożyć wniosek na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • złożyć wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 • złożyć wniosek wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu

Sprawy związane z geologią:

 • złożyć wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin
 • złożyć wniosek o przyjęcie dodatku do projektu zagospodarowania złoża
 • złożyć wniosek o zatwierdzenie projektów geologicznych
 • złożyć wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
 • złożyć wniosek o wgląd i udostępnienie informacji geologicznej
 • złożyć wniosek o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Sprawy związane z geodezją:

 • złożyć wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
 • złożyć wniosek o udzielenie ulg w sprawie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

Sprawy związane ze zdrowiem:

 • złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do wykonywania badań lekarskich wykonywanych w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Sprawy związane z turystyką i sportem:

 • złożyć wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii
 • złożyć wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
 • złożyć wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego (w wybranych Urzędach Marszałkowskich)
 • złożyć wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń na przewodników górskich (w wybranych Urzędach Marszałkowskich)

Sprawy związane z edukacją:

 • złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Inne wnioski:

 • złożyć wniosek o udzielenie informacji publicznej
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu
 • złożyć skargę do Sejmiku Województwa, Zarządu Województwa, Marszałka Województwa
 • skierować petycję do Sejmiku Województwa, Zarządu Województwa, Marszałka Województwa