Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

wniosek

Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego można w formie elektronicznej znaleźć pod linkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ERPO_1.09.2017.pdf/12760749-f915-44a2-935c-ef89e681c1c8. Wniosek wypełnia się wielkimi literami, a pola wyboru oznacza znakiem „x”. We wniosku należy podać adres do korespondencji zwrotnej. Ponowne przeliczanie emerytury jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Złożenie wniosku jest zasadne tylko w niektórych sytuacjach np. jeżeli osoba uprawniona do emerytury dalej pracowała i odprowadzała składki emerytalne. Jeżeli wniosek wpłynie od niepracujących emerytów (tzw. starego systemu), albo od niepracujących emerytów (nowego systemu), którzy już mieli obliczoną emeryturę według różnych tablic średniego dalszego trwania życia, to ich wnioski zostaną odrzucone.

 

Warto zaznaczyć, że jeżeli po ponownym przeliczeniu emerytura okaże się mniejsza, to mimo wszystko dalej będzie wypłacana w poprzedniej, korzystniejszej kwocie (art. 109 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych): „ Jeżeli w wyniku ponownego ustalenia emerytura lub renta jest niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości”. Na ogół decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosku są podejmowane w przeciągu 60 dni.

kategoria wniosków
Aktualizacja wpisu