Urząd Gminy Turośl

Adres urzędu

ul. Jana Pawła II 49
18-525 Turośl
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość

Urząd Gminy w Turośli jest urzędem gminnej jednostki samorządu terytorialnego. Instytucja ta zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną gminy Turośl. Kierownikiem urzędu gminy jest wójt. Urząd gminy ma prawo wydawać akty prawa miejscowego. Zadaniem urzędu gminy jest praworządne służenie społeczności zamieszkującej dany obszar. Funkcje gminy są określone ustawowo w ustawie o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r.

Co można załatwić w Urzędzie Gminy w Turośli?

Sprawy obywatelskie i związane z ewidencją ludności:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • zgłosić uszkodzenie lub utratę dowodu osobistego
 • złożyć wniosek o nadanie nr PESEL
 • złożyć wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • zameldować się na stałe lub na pobyt czasowy, wymeldować się
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy
 • złożyć wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Sprawy związane z opieką nad dziećmi i oświatą - przedszkola i szkoły podstawowe:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Sprawy związane z gospodarką odpadami:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • złożyć wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać odroczenie terminu płatności, umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawy związane z wodą i kanalizacją:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć niosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wnioski o wynajem np. świetlicy wiejskiej, terenu rekreacyjnego itp.
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy na obiekcie stanowiącym własność gminy

Sprawy związane z  planowaniem przestrzennym i budownictwem:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o ustalenie nr porządkowego oraz dla budynku w trakcie budowy lub prognozowanego
 • uzyskać zaświadczenie o ustaleniu nr porządkowego
 • złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem nieruchomości podlegających rozgraniczeniu
 • złożyć wniosek o podział nieruchomości
 • złożyć wniosek o wydanie wpisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 • złożyć wniosek o wydanie opinii urbanistycznej
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości

Sprawy związane z drogami:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • złożyć wniosek o lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Sprawy związane z podatkami:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • złożyć wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie umarzania zaległości podatkowej, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań podatkowych
 • złożyć wniosek u udzielnie zwolnienia lub ulgi w podatku rolnym z tytułu zbycia gruntów
 • złożyć wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego
 • uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości
 • uzyskać zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w rejestrach podatkowych

Sprawy związane z wyborami:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • załatwić formalności związane z głosowaniem przez pełnomocnika
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Sprawy związane z ochroną zdrowia na poziomie podstawowym  - ośrodki zdrowia i lekarze rodzinni.

Sprawy związane z działalnością gospodarczą:

wykaz spraw, wniosków
 • zarejestrować firmę - złożyć wniosek wpis do CEIDG-1
 • złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
 • złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 • złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
 • złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 • uzyskać zaświadczenie z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej
 • uzyskać wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie będących obiektem hotelarskim
 • uzyskać zezwolenie na działalność usługową

Sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką rolną:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości i sfinansowanie tej usługi
 • złożyć wniosek o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie
 • uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów
 • uzyskać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
 • złożyć wniosek o dotację do wymiany źródła ciepła
 • złożyć wniosek o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych:

wykaz spraw, wniosków
 • Złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

Sprawy dotyczące zwierząt:

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • złożyć wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota.

Sprawy komunikacyjne (o ile sprawy komunikacyjne nie są przeniesione do Starostwa Powiatowego):

wykaz spraw, wniosków
 • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • złożyć wniosek o przedłużenie ważności prawa jazdy
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu
 • złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • odebrać stały dowód rejestracyjny i kartę pojazdu
 • złożyć wniosek o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
 • złożyć wniosek o wpis kodu „95” do prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 • doręczyć opłaty po zdanym egzaminie na prawo jazdy
 • złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu
 • nadać cechy identyfikacyjne pojazdu
 • złożyć wniosek o wtórnik niektórych dokumentów i odebrać te dokumenty
 • złożyć wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych i potem je odebrać

Uzyskać pomoc dla uchodźców z Ukrainy.