Urząd Miejski w Kleszczelach

Adres urzędu

ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość

Urząd Miasta w Kleszczelach jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej. Świadczy pomoc organom wykonawczym miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta  i zadań miasta określonych przepisami prawa.

Co można załatwić w Urzędzie Miasta Kleszczele?

Sprawy obywatelskie i związane z ewidencją ludności:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • zgłosić uszkodzenie lub utratę dowodu osobistego / zastrzeganie dokumentów
 • złożyć wniosek o nadanie nr PESEL
 • złożyć wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • zameldować się na stałe lub na pobyt czasowy, wymeldować się
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy
 • złożyć wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Sprawy związane z opieką nad dziećmi i oświatą - przedszkola i szkoły podstawowe:

 • złożyć wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Sprawy związane z gospodarką odpadami:

 • złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • złożyć wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • uzyskać odroczenie terminu płatności, umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wodą i kanalizacją:

 • złożyć wniosek niosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Wynajmem i dzierżawą mienia komunalnego:

 • złożyć wnioski o wynajem np. świetlicy, terenu rekreacyjnego itp.
 • złożyć wniosek o wydaniu wpisu/wyrysu z miejsca planu zagospodarowania miasta
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy na obiekcie stanowiącym własność miasta

Z planowaniem przestrzennym i budownictwem:

 • złożyć wniosek o ustalenie nr porządkowego oraz dla budynku w trakcie budowy lub prognozowanego
 • uzyskać zaświadczenie o ustaleniu nr porządkowego
 • złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem nieruchomości podlegających rozgraniczeniu
 • złożyć wniosek o podział nieruchomości
 • złożyć wniosek o wydanie wpisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 • złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 • złożyć wniosek o wydanie opinii urbanistycznej
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji nieruchomości
 • złożyć wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego

Sprawy związane z drogami:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • złożyć wniosek o lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

Sprawy związane z podatkami:

 • złożyć wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • złożyć wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie umarzania zaległości podatkowej, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań podatkowych
 • złożyć wniosek u udzielnie zwolnienia lub ulgi w podatku rolnym z tytułu zbycia gruntów
 • złożyć wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego
 • uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  lub stwierdzenie stanu zaległości
 • uzyskać zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w rejestrach podatkowych
 • złożyć deklarację na podatek leśny
 • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości
 • złożyć deklarację na podatek od środków transportu

Sprawy związane z wyborami:

 • złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • załatwić formalności związane z głosowaniem przez pełnomocnika
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosów

Sprawy związane z ochroną zdrowia na poziomie podstawowym - ośrodki zdrowia i lekarze rodzinni.

Sprawy związane z działalnością gospodarczą:

 • zarejestrować firmę - złożyć wniosek wpis do CEIDG-1
 • złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
 • złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 • złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
 • złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 • uzyskać zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
 • uzyskać wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie będących, a nie będących obiektem hotelarskim
 • uzyskać zezwolenie na działalność usługową

 

Sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką rolną:

 • złożyć wniosek o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości i sfinansowanie tej usługi
 • złożyć wniosek o uregulowanie stosunków wodnych na gruncie
 • uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów
 • uzyskać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
 • złożyć wniosek o dotację do wymiany źródła ciepła
 • złożyć wniosek o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Sprawy dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych:

 • złożyć wniosek o zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

Sprawy dotyczące zwierząt:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • złożyć wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji, sterylizacji, uśpienia miotu psa/kota

Sprawy komunikacyjne (o ile sprawy komunikacyjne nie są przeniesione do  Starostwa Powiatowego):

 • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • złożyć wniosek o przedłużenie ważności prawa jazdy
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu
 • złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu
 • złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • odebrać stały dowód rejestracyjny i kartę pojazdu
 • złożyć wniosek o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
 • złożyć wniosek o wpis kodu „95” do prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy i potem je odebrać
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych
 • doręczyć opłaty po zdanym egzaminie na prawo jazdy
 • złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu
 • nadać cechy identyfikacyjne pojazdu
 • złożyć wniosek o wtórnik niektórych dokumentów i odebrać te dokumenty
 • złożyć wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych i potem je odebrać

Uzyskać pomoc dla uchodźców z Ukrainy