Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest udzielany na wniosek pracownika. Niektóre zakłady pracy mają własne wzory wniosków o urlop, w innym przypadku należy samemu wniosek sformułować i przedłożyć w formie pisemnej. Kodeks pracy stanowi, że pracownik ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 dni  - przy stażu pracy poniżej 10 lat i 26 dni  - gdy staż pracy przekracza 10 lat. Do stażu wlicza się lata przeznaczone na studia wyższe oraz kształcenie zawodowe, policealne i na poziomie szkoły średniej. Prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, przysługującego osobom zatrudnionym na umowę o pracę, nie można się zrzec.

 

Artykuł 161 Kodeksu pracy stanowi, że: „Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”. Kolejny art. 162 mówi o tym, iż: „Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu jest zagrożone sankcją w postaci kary grzywny.

 

Przykładowy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy

Aktualizacja wpisu
kategoria wniosków