Wniosek o pozwolenie na budowę

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o pozwolenie na budowę mogą być składane elektronicznie. Było to jedno z najbardziej wyczekiwanych rozwiązań online. Wnioski można składać przez serwis e-Budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl. Podstawę prawną do składania wniosku o pozwolenie na budowę stanowi art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do złożenia wniosku jest uprawniony inwestor, który może działać przez pełnomocnika. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest:

  • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),
  • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4   Prawa budowlanego).

We wniosku trzeba wpisać dane:

  • inwestora,
  • ewentualnego pełnomocnika,
  • planowanej inwestycji.

Do wniosku koniecznie trzeba załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością budowlaną. A także wymagane dokumenty związane z projektem zagospodarowania działki, projektem architektoniczno-budowlanym, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ewentualne niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie, pełnomocnictwa, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej itp.

Elektroniczny formularz wniosku o pozwolenie na budowę jest dostępny pod linkiem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb_epb_1_pozwolenie_budowa.

Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy formalne, to organ wezwie inwestora do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Aktualizacja wpisu