Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Adres urzędu

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość

Opolski Urząd Wojewódzki jest jednostką samorządu terytorialnego, która pełni funkcję pomocniczą wobec wojewody opolskiego oraz organów rządowej administracji zespolonej. Stanowi przedstawicielstwo Rządu RP w regionie i służy wykonywaniu zadań ustawowych. Na czele urzędu wojewódzkiego stoi Dyrektor Generalny. Urząd jest podzielony na wydziały, biura, oddziały i delegatury urzędu wojewódzkiego.

Co można załatwić w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu?

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu złożysz wnioski w nastepujących sprawach.

Sprawy paszportowe:

 • złożyć wniosek o wydanie paszportu i odebrać paszport
 • złożyć wniosek o paszport dla osoby małoletniej
 • sprawdzić stan realizacji wniosku paszportowego

Więcej o wyrabianiu paszportu w Opolu można znaleźć na https://paszport.info/paszport-opole.

Sprawy związane z obywatelstwem:

 • złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 • złożyć wniosek o uznanie za repatrianta
 • złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego
 • złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa
 • złożyć wniosek o potwierdzenie utraty obywatelstwa
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Sprawy związane z pobytem cudzoziemców:

 • złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
 • złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • złożyć wniosek o wydanie zaproszenia dla cudzoziemca
 • złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
 • złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP
 • złożyć wniosek o przedłużenie wizy Schengen
 • złożyć wniosek o przedłużenie wizy krajowej
 • złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • złożyć wniosek o świadczenie pieniężne dla cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka
 • złożyć wniosek o wydanie karty pobytu
 • złożyć wniosek o wymianę karty pobytu
 • złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE
 • złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo pobytu stałego obywatela UE
 • złożyć wniosek wydanie karty pobytu stałego członka rodziny obywatela UE
 • złożyć wniosek o wydanie karty pobytowej dla członka rodziny obywatela UE
 • złożyć wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP (nie dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie)
 • złożyć wniosek o przedłużenia zezwolenia nas pracę cudzoziemca na terytorium RP

Sprawy związane z komunikacją i transportem:

 • złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
 • złożyć wniosek o zakwalifikowanie na egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy
 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wnioski do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu planu zagospodarowaniu działki
 • złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji  o pozwoleniu na budowę
 • złożyć wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o ustaleniu warunków zabudowy na terenach zamkniętych

Sprawy związane z rekompensatami z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Sprawy związane z dostępem do informacji publicznej:

 • złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej

Sprawy związane z ochroną zdrowia:

 • złożyć wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym

Sprawy związane z polityką społeczną

Sprawy związane z rolnictwem:

 • złożyć wniosek o oszacowanie szkód związanych z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym

Inne wnioski:

 • złożyć wniosek o nadanie orderu/odznaczenia od Prezydenta Polski (może złożyć wojewoda z własnej inicjatywy lub jednostek mu podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru tłumaczy języka migowego
 • złożyć wniosek o wyznaczenie trasy pielgrzymki, procesji lub innej imprezy o charakterze religijnym
 • złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego
 • złożyć wniosek związany z działalnością urzędu
 • złożyć skargę związaną z działalnością urzędu.