Urząd Stanu Cywilnego NurzecStacja

Adres urzędu

ul. Żerczycka 33
17-331 NurzecStacja
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość

Urząd Stanu Cywilnego w jest organem rejestrującym fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli. Został powołany ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego w celu rejestracji zdarzeń dotyczących urodzeń, zgonów oraz zawieranych aktów małżeńskich. Urząd stanu cywilnego realizuje szczególne zadania z zakresu odnotowywania zdarzeń mających wpływ na treść i ważność aktów stanu cywilnego. Przechowuje i konserwuje księgi stanu cywilnego, a także przyjmuje oświadczenia woli, udostępnia informacje i wydaje odpisy z akt.

Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ?

W USC można:

 • zawrzeć ślub cywilny
 • zawrzeć ślub konkordatowy
 • uzyskać zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • uzyskać odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 • dokonać rejestracji urodzin i sporządzić akt urodzenia
 • zarejestrować zgon i sporządzić akt zgonu
 • uzyskać zaświadczenie o zniszczeniu lub zaginięciu księgi stanu cywilnego.

Jakie wnioski można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego ?

W USC w możesz złożyć następujące wnioski:

 • wniosek zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
 • wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 • wniosek uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
 • wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
 • wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
 • wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • wniosek o odtworzenie akt
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku
 • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyzaniowych.
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska
 • wniosek o ustalenia brzmienia/pisowni imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego jest jednostką gminy i może mieć swoją siedzibę w urzędzie gminy, urzędzie miasta, urzędzie miejskim, a nawet w starostwie powiatowym. Najbliższy Urząd Stanu Cywilnego można znaleźć przy użyciu wyszukiwarki: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-gdzie-zalatwisz-swoja-sprawe