Starostwo Powiatowe Łódź

Adres urzędu

ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź
Polska

rodzaj urzędu
miejscowość

Starostwo Powiatowe w Łodzi stanowi jednostkę pomocniczą, której zadaniem jest wykonywanie poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego i uchwał rady powiatu. Służy obsłudze organów powiatu. Pracę starostwa powiatowego organizuje Starosta. Pod powiat podlegają jednostki organizacyjne: oświatowe, pomocy społecznej, jednostki upowszechniania kultury, jednostki organizacyjne służby zdrowia, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy.

Co można załatwić w Starostwie Powiatowym w Łodzi?

Sprawy obywatelskie:

 • złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • złożyć wniosek o przywrócenie terminu
 • złożyć wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń sportowych (lub wypisanie)
 • złożyć wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • złożyć wniosek o sprowadzenie zwłok zza granicy
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie urny z prochami zza granicy

Sprawy związane z budownictwem i architekturą:

 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 • złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego
 • złożyć wniosek zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • złożyć wniosek o zgłoszenie rozbiórki
 • zgłosić budowę lub inne roboty budowlane
 • złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy
 • złożyć wniosek o zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika budowy
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • złożyć wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów tchniczno-budodlanych
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane

Sprawy z zakresu geodezji:

 • złożyć wniosek o aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków
 • złożyć wniosek o koordynację usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
 • złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z państwowych zasobów geodezyjnego i kartograficznego
 • złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
 • złożyć wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 • złożyć wniosek wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę
 • złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia celem wykreślenia z księgi wieczystej zapisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Sprawy związane z ochroną środowiska:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • złożyć wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 • złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 • złożyć wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
 • złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstaw przepisów Unii Europejskiej
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na objęcie działki uproszczonym planem urządzenia lasu

Sprawy dotyczące dróg publicznych:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
 • złożyć wniosek o czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej
 • złożyć wniosek o czasowe zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym
 • złożyć wniosek o wprowadzenie czasowej lub stałej organizacji ruchu
 • złożyć wniosek o lokowanie reklam w pasie drogi powiatowej
 • złożyć wniosek o zaoponowanie/zatwierdzenie stałej lub czasowej organizacji ruchu

Sprawy związane z oświatą:

 • złożyć wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
 • złożyć wniosek o zmianę wpisu do ewidencji placówek niepublicznych
 • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 • złożyć wniosek o skierowanie do szkoły specjalnej publicznej
 • złożyć wniosek o przyznanie stypendium Starosty

Sprawy do Rzecznika Praw Konsumentów:

 • złożyć wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi
 • uzyskać poradę konsumencką

Sprawy związane z zamówieniami publicznymi i funduszami zewnętrznymi.

Sprawy będące w kompetencji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • złożyć wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
 • złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Związane z komunikacją (o ile nie wykonuje ich gmina /urząd miasta):

 • złożyć wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu
 • złożyć wniosek o dokonanie zmian w opisie pojazdu
 • złożyć wniosek o wydanie uwierzytelniającej kopii dowodu rejestracyjnego
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 • złożyć wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne badanie techniczne
 • złożyć wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 • złożyć wniosek o wydanie adnotacji o ustanowionym na pojeździe zastawie rejestrowym
 • złożyć wniosek o skreślenie adnotacji o ustanowionym na pojeździe zastawie rejestrowym
 • złożyć wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zgubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu
 • złożyć wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu
 • złożyć wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 • złożyć wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu
 • złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru instruktorów
 • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • złożyć wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 • złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • złożyć wiosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • złożyć wniosek o zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • złożyć wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
 • złożyć wniosek o aktualizację danych w zakresie wykonywania transportu drogowego