Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest udzielany na wniosek pracownika. Niektóre zakłady pracy mają własne wzory wniosków o urlop, w innym przypadku należy samemu wniosek sformułować i przedłożyć w formie pisemnej. Kodeks pracy stanowi, że pracownik ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 20 dni  - przy stażu pracy poniżej 10 lat i 26 dni  - gdy staż pracy przekracza 10 lat. Do stażu wlicza się lata przeznaczone na studia wyższe oraz kształcenie zawodowe, policealne i na poziomie szkoły średniej.

Wniosek o paszport

Paszport jest dokumentem, który  potwierdza obywatelstwo polskie i uprawnia do przekroczenia granicy i pobytu za granicą. Na obszarze Unii Europejskiej można posługiwać się zarówno paszportem jak i dowodem osobistym, jednak poza terytorium Unii Europejskiej obywatel polski musi legitymować się ważnym paszportem. Paszport poświadcza tożsamość osoby, do której należy. Ważność tego dokumentu wynosi 10 lat, a w przypadku paszportu tymczasowego 5 lat. Wydawany jest przez wojewodę, do którego wpłyną wniosek o wydanie dokumentu paszportowego.

Wniosek 500+ dla nauczycieli
https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zaku…